Home / GIT Online Exam / Tech-Terms Tamil-English

Tech-Terms Tamil-English

1. அகச்சிவப்புக் கதிர்Infrared ray
2. அச்சுப் பொறிPrinter
3. அட்டவணைTable
4. அடிக்குறிப்புFooter
5. அதிக மதிப்புறுMost Significant Bit-MSB
6. அரை-இருவழிHalf-Duplex
7. அழிக்கத்தக¢க செய்நிரல்டுத்தக்கூடிய வாசிப்புErasable Programmable Read Only Memory
8. அழிதகா நினைவகம்Non-volatile Memory
9. அழிதகு நினைவகம்Volatile Memory
10. படவில்லைSlides
11. ஆளிSwitch
12. இடத்துரி வலையமைப்புLocal Area Networks
13. ஓரச்சு வடம்Co-axial Cable
14. இணையம்Internet
15. இயங்குநிலை எழுமானப் பெறுவழி நினைவகம்Dynamic Random Access Memory-DRAM
16. இரும / துவிதBinary
17. இருவழிDuplex
18. இலக்க ஒளித்தோற்ற வட்டுDigital Versatie Disk
19. இலக்கமுறை கணினிDigital Computer
20. இலக்கமுறை கமராDigital Camera
21. மின்னணு ஆவணம்Electronic Document
22. மின்னணு ஊடகம்Electronic Media
23. மின்னணு கற்றல்e- Learning
24. இழை ஒளியியல்Fiber Optics
25. இறுவட்டுCompact Disk
26. உரு அளவுZoom
27. உள்தள்ளுகைIndentation
28. உள்ளீடுInput
29. எண்கணித தர்க்க அலகுArithmetic and Logic Unit – ALU
30. எண்மOctal
31. ஒத்திசை / தொடர்திசை கணினிAnalog Computer
32. ஒளியியல் எழுத்துரு கண்டறிதல்Optical Character Recognition-OCR
33. ஒளியியல் தொழிநுட்பம்Optical Technology
34. ஒற்றைSimplex
35. ஓரங்கள்Margins
36. ஓரங்களை சீர்ப்படுத்தல்Margins Setting
37. கட்டுப்பாட்டு அலகுControl Unit
38. கட்டுப்பாட்டு சாவிControl Key
39. கடிகாரக் கதிClock Speed
40. கணினி அடிப்படையிலான கற்பித்தல்Computer Based Teaching-CBT
41. கணினி உதவியுடனான கற்றல்Computer Assisted Learning-CAL
42. கணினி தொழிநுட்பம்Computer Technology
43. கத்தோட்டுக் கதிர் குழாய்Cathode Ray Tubes
44. கதிர்ப்புRadiation
45. கதிர்ப்பு ஊடகம்Radiated Media
46. கருவிப்பட்டைToolbar
47. கல முகவரிCell Address
48. கலப்புக் கணினிகள்Hybrid Computers
49. கலம்Cell
50. காந்த தொழினுட்பம்Magnetic Technology
51. காந்தநிலை தட்டுMagnetic Platter
52. காப்புத் தேக்ககம்Backing Storage
53. குதை / துறைPorts
54. குவியம்Hub
55. குறுக்குவழிச் சாவிShortcut Key
56. குறை முக்கியவத்துவ பிற்றுLeast Significant Bit- LSB
57. குறைகடத்திSemiconductor
58. கூட்டல் பொறிAdding Machine
59. கொள்ளளவுCapacity
60. பைல் நீட்டிப்புFile Extension
61. கோப்புறைFolder
62. சமாந்தர தரவு செலுத்தம்Parallel data Transmission
63. சார்ப்பு கல முகவரிRelative Cell Address
64. சாவிப் பலகைKeyboard
65. சாவிப்புலம்Key Field
66. சிறுகணினிகள்Minicomputers
67. சுட்டிMouse
68. செயலுறுFunction
69. செயற்கை நுண்மதிArtificial Intelligence
70. சேமிStoring / Save
71. சொல் முறை வழியாக்க மென்பொருள்   Word Processing Software
72. தகவல்Information
73. தசமம்Decimal
74. தரவுData
75. தரவுத் தளம்Database
76. தலைப்புHeader
77. தலைமை படவில்லைSlide Master
78. தற்போக்கு பெறுவழி நினைவகம்Random Access Memory
79. தன்னியக்க காசளிப்பு இயந்திரம்Automatic Teller Machine-ATM
80. தாய்ப்பலகைMotherboard
81. திசைச் சாவி Arrow Key
82. திரான்சிஸ்ரர் Transistor
83. துணை சேமிப்பகம் Secondary Storage
84. துணைப் பதுக்க நினைவகம் Secondary Cache Memory
85. துளை அட்டை Punch Card
86. கணினித்திரை Monitor
87. ஒன்றிணைக்கப் பட்ட சுற்று Integrated Circuits
88. தொடர் சாதனங்கள் Serial Devices
89. தொடர் தரவு செலுத்தல் Serial Data Transmission
90. தொடர்பாடல் செய்மதி Communication Satellite
91. தொடர்பாடல் தொழினுட்பம் Communication Technology
92. தொலைக் கல்வி Distance Education
93. நிகழ்த்துகை Presentations
94. நிகழ்நிலைப்படுத்தல் / இற்றைப்படுத்தல் Update / Upgrade
95. நிரல் தலைப்பு Column Heading
96. நிலத்தோற்ற அமைவுரு Landscape Format
97. நிலை தற்போக்கு பெறுமதி நினைவகம் Static Random Access Memory-SRAM
98. நினைவகம் Memory
99. நுண் அலைகள் Microwaves
100. நுண் சில்லுகள் Microchips
101. நுண்கணினி Microcomputer
102. நுண்முறை வழியாக்கி Microprocessor
103. நெகிழ் வட்டு Floppy Disk
104. நேர்ப்படுத்தல் Alignment
105. பக்க அமைப்பு Page Setup
106. பகுப்புப் பொறி Analytical Engine
107. படவில்லை எறிவை Slide Projector
108. படிவம் Form
109. பணிசெயல் முறைமை Operating System
110. விரிதாள் Worksheet
111. பணிப்புத்தகம் Work Book
112. பதிவு Record
113. பதினறுமHexa-decimal
114. பதுக்கு நினைவகம் Cache Memory
115. பல்லூடக தொழினுட்பம் Multimedia Technology
116. பல்லூடக நிகழ்த்துகை Multimedia Presentation
117. பன்முறை வழியாக்கம் Multi Processing
118. பிற்று Bit
119. புலம் Field
120. புள்ளி அமைவுரு அச்சுப் பொறி Dot Matrix Printer
121. பூகோள கிராமம் Global Village
122. பூலியன் கோவை Boolean Expression
123. பெருநகர்ப் பரப்பு வலையமைப்பு Metropolitan Area Networks
124. பெரும் பரப்பு வலையமைப்பு Wide Area Networks
125. பொத்தான் Button
126. முதன்மை பதுக்க நினைவகம் Primary Cache Memory
127. முதன்மைக் கணினி Mainframe Computer
128. முதன்மைக் களஞ்சியம் Primary Storage
129. முற்றுறு கல முகவரி Absolute Cell Address
130. முறைவழியாக்கம் Processing
131. முனைநிலைப்படுத்தல் Portrait format
132. மெகாஹேட்ஸ் Megahertz – MHz
133. மெய்நிலை அட்டவணை Truth Table
134. மென்பிரதி Soft Copy
135. மென்பொருள் Software
136. மேந்தலை எறிவை Overhead Projector
137. மை பீச்சு அச்சுப் பொறி Modem
138. மோடெம் Ink Jet or Bubble Jet Printer
139. லேசர் அச்சு Laser Printers
140. வடிவமைப்பு படிம அச்சு Design Template
141. வரி அச்சு Line Printer
142. வரி இடைவெளி Line Spacing
143. வரிசை Row
144. வருடி Scanner
145. வருவிளைவு Output
146. வலையமைப்பு இடத்தியல் Network Topology
147. வலையமைப்பு குவியம் Network Hub
148. வன் பிரதி Hard Copy
149. வன் வட்டு Hard Disk
150. வாசிப்பு மட்டும் நினைவகம் Read Only Memory
151. விரிதாள் Spreadsheet
152. வினவல் Query
153. வெப்ப அச்சுப் பொறி Thermal Printer
154. வெற்றிடக்குழாய் Vacuum Tube
155. கிகாஹேட்ஸ் Gigahertz – GHz

About admin

Check Also

Grade 11 ICT 2021/22 (NWP) HTML

DOWNLOAD THE SOURCE FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *