Home / General / What is DNS?

What is DNS?

DNS என்றால் என்ன?
நீங்கள் பேஸ்புக்தளத்திற்குப் பிரவேசிக்கநினைத்து facebook.com என பிரவுஸர்முகவரிப் பட்டையில்டைப் செய்கிறீர்கள். ஆனால் நிஜமானபேஸ்புக் தளத்திற்குப் பதிலாக வேறொருதளத்தையே உங்களபிரவுசர் காண்பிக்கிறது. .இது போன்றஅனுபவம் உங்களில்சில பேருக்குக்கிடைத்திருக்கலாம். இதற்குக்காரணம் என்னஎன நீங்கள்அறிய முன்னரDNS பற்றி சிறிதுஅறிந்து கொள்ளவேண்டும்.
இணைய சேவைகளில்ஒன்றான world wide web எனும் சேவைக்குDNS என்பது அடிப்படைஆதாரமாக விளங்குகிறது. மனிதரால் புரிந்து  கொள்ளக் கூடியசொற்களைக் கொண்டஇணைய தளமுகவரிகளை கணினியால்புரிந்து கொள்ளக்கூடியவாறு இலக்கங்களைக் கொண்ட ஐபிமுகவரிக்ளாக (IP address) மர்ற்றுவதில்  DNS சேர்வர்கள் பின்னணின்யில் இய்ங்கி தமதுபங்களிப்பைச் செய்கின்றன
dns rev 1DNS என்பது Domain Name Systemஎன்பதைக் குறிக்கிறதுDomain Name என்பது மனிதாரால்புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சொற்களே. இவை இணையதள முகவரிகளையேகுறிக்கின்றன. உதாரணமாககூகில் தளத்தின்டொமேன் பெயர்google.com ஆகும். கூகுல்தளத்தைப் பார்வையிடgoogle.com என நீங்கள்பிரவுசரில் டைப்            செய்யவேன்டும். இநதடொமேன் பெயர்எனும் சொற்களுக்குப் பின்னணியில் இலக்கங்களிலான ஐபி முகவரிகளேஉள்ளன. இலக்கங்களிலான ஐபி முகவரிக்குப் பதிலாக சொற்களிலான்டொமேன் பெயர்களைப்பயன் படுத்துவதன்காரணம் இலக்கங்களைவிட சொற்களைஎம்மால் இலகுவாகநிணைவில் கொள்ளமுடியும் என்பதே.
எனினும் உங்கள்கணினிக்கு கூகில்தளம் உலகலாவிய வலைத் தளத்தில்எந்த வெப்சேர்வரில் இருக்கிறதுஎன்பது தெரியாது. Google.com எனும் டொமேன்பெயருக்குப் பின்னணினியில் 173.194.39.78 எனும் ஐபிமுகவரி உள்ளது. அதாவது Google.com தளம் இணையத்தில் 173.194.39.78 எனும் ஐபி முகவரிகொண்ட சேர்வரில்அமையப் பெற்றுள்ளது.. பிரவுஸரில் Google.com என்பதற்குப் பதிலாகஇந்த ஐபிமுகவரியை வழங்குவதன்மூலமும் கூகில்தளத்தை அடையலாம். கூகில் மட்டுமன்றிஎந்தவொரு இனையதளத்தையும் அதன்ஐபி முகவரிகொண்டு அடையமுடியும்.
இங்கு DNS சேர்வர்கள் ஒருதொலைபேசி விவரக்கொத்தைப் போல்செயற்படுகிறது. அதாவதுநாம் வழங்கும்டொமேன் பெயருக்குரிய ஐபி முகவரியைகண்டறிந்து பிரவுஸருக்குக்ச் சொல்லி விடுகிறது.
DNS
பிரவுசரில் google.com  என டைப்செய்யும் போதுகணினி உங்கள்தற்போதைய DNS சேர்வரை தொடர்பு கொண்டுgoogle.com  ற்குரிய ஐபி முகவரியைவேண்டுகிறது. பீன்னர்DNS சேர்வர் வழங்கும்அந்த ஐபிமுகவரியை அடைந்துகூகில் தளதைபிரவுஸரில் காண்பிக்கிறது, இந்த செயற்பாடுஎமது குறுக்கீடுஇல்லாமல  கண்ப் பொழுதில்ந்டை பெற்றுமுடிகிற்து.
இந்த DNS சேர்வர் கணினிகள உங்களுக்குஇணைய இணைப்புவழங்கும nternet service provider (ISP); நிறுவனத்தில ;இருக்கும். இவ்வாறான பல்லாயிரம்  DNS சேர்வர்கள் இணையத்தில்உள்ளன.
DNS சேர்வர் வழங்கும்ஐபி முகவரிமற்றும் விவரங்களைஉங்கள் கணினிஅவ்வப்போது பிரவுசரில்(ஹாட் டிஸ்கில்) சேமித்து விடும். எனவே ஒவ்வொருமுறையும் நீங்கள்கூகில் தளத்தைஅணுகும் போதுஉங்க்ள் பிரவுசர்DNS சேர்வரை அணுகாது. ஏற்கனவே சேமித்துவைத்துள்ள விவரங்களீன்உதவி கொண்டுகூகில் தளத்தைபிரவுசரில் காண்பிக்கும். இதன் காரணமாகதொடர்பாடல் வேகம்ஓரளவு அதிகரிக்கிறது.
சில வேலைவைரஸ் போன்றகணினி நச்சுநிரல்கள் உங்கள்கணினிக்குரிய DNS சேர்வர் முகவரியை மாற்றிவேறொரு கெடுதல்நோக்கம் கொண்டஒரு நிறுவனத்தின் DNS முகவரியை அடையுமாறுசெய்து விடும். இந்த DNS சேர்வரானது ஒருபிரபல்யமான ஒருஇணைய தளத்த்துக்குப் பதிலாக வேறொருஐபி முகவரிக்குஉங்கள் கணினியைதிசை திருப்பிவிடும். சாத்தியம்உள்ளது.
அதாவது நான்ஆரம்பத்தில் சொன்னதுபோல facebook.com எனும் முகவரியைநீங்கள் வழங்கவெறொரு போலியானதளத்தை உங்கள்பிரவுஸர் காண்பிக்கும். எனினும் பிரவுசர்முகவரி பட்டையில்facebook.com என்றே இருக்கும்.

கடந்த ஜுலைமாதம் DNSChangeஎனும் வைரஸ்இணையத்தில் இணையும்கணினிகள் அனைத்தையும்முடக்கப்  போகின்றன எனபரபரப்பை ஏற்படுத்தியது நினைவிருக்கலாம்.
-அனூப்-
SEE MORE  Google Doodle

About Imthiyas Anoof

Check Also

kodular

Kodular – No Code Android App Maker

Kodular கோடுலர் /கோடியுலர் (code + modular => Kodular ஆனது) என்பது அண்ட்ராயிட்  மொபைல் செயலிகளை உருவாக்க உதவும் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page கொப்பி பன்ணாதீங்க  அய்யா. சுயமா எழுதுங்க